1.    ÜLDSÄTTED
    1.1.    Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES e Selts ) on eraõigusliku juriidilise isikuna tegutsev elektri valdkonna kõrgharidust omavate isikute ja valdkonna ettevõtjate (edaspidi liige või liikmed) ning üliõpilaste (edaspidi noorliige või noorliikmed) kutseühendus.
    1.2.    EEES-i tegevus rajaneb tema liikmete initsiatiivile ja ühiskondlikule tegevusele, juht­organite valitavusele ning perioodilisele aruandlusele oma liikmete ees.
    1.3.    EEES on tulu mittetaotlev organisatsioon, mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest (edaspidi seadus) ja käesolevast põhikirjast.
    1.4.    EEES-il on oma arveldusarved pankades, pitsat ja sümboolika. EEES-i Juhatus asub Tallinnas. EEES on asutatud 11.06.1992.a., reg.nr, 80067515.
    1.5.    EEES-i juhatus korraldab oma raamatupidamise vastavalt Raamatupidamisseadusele, samuti koostab ettenähtud korras majandusaasta aruandluse. EEES majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
    1.6.    EEES-i katusorganisatsiooniks on Eesti Inseneride Liit, kes koondab endas Eestis töötavaid erinevate erialade insenerid.
2.    TEGEVUSE EESMÄRGID
    2.1.    Aidata kaasa elektroenergeetika-alasele koolitusele ja täiendõppele.
    2.2.    Taotleda elektriinseneri kutse andmise õigust ja anda välja elektriinseneri kutseid elektroenergeetika erialadel.
    2.3.    Propageerida elektroenergeetika teadus-ja tehnikasaavutusi, eriti noorsoo hulgas, äratamaks neis huvi selle eriala õppimise vastu, sellega kaasa aidates järelkasvu loomisele.
    2.4.    Tõsta liikmete loomingulist aktiivsust.
    2.5.    Kaitsta liikmete huve Eesti Vabariigis, osaleda haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel, samuti osaleda elektroenergeetika-alases standardiseerimises.
    2.6.    Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks teha koostööd asutuste ja organisatsioonidega samuti üksikisikutega, vajaduse korral astuda nendega lepingulistesse suhetesse.
    2.7.    Esindada Eesti elektriinsenere nii kodu- kui välisorganisatsioonides.
    2.8.    Kaitsta seltsi liikmete kutsealaseid-, majanduslikke-, ärilisi- ja sotsiaalseid õigusi.
    2.9.    Korraldada loenguid, diskussioone, konverentse, näitusi jne elektroenergeetika valdkonnas.
    2.10.    Asutada sihtkapitale ja fonde, anda välja stipendiume ning toetusi toetamaks elektriinseneri eneseteostust.
    2.11.    Jätkata elektroenergeetika inseneride traditsioone, uurida ja talletada elektrifitseerimise ajalugu.
3.    EEES-i LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
    3.1.    EEES-i liikmeks saamiseks esitab füüsiline või juriidiline isik kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele.
    3.2.    Teenekatele EEES-i liikmetele ning EEES-ile erilisi teeneid osutanud liikmetele võidakse üldkoosoleku otsusega omistada auliikme staatus.
    3.3.    EEES-i liikmeks vastuvõtuküsimuse otsustab juhatus liikmeksastumise avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
    3.4.    EEES-i liikmel on õigus:
        3.4.1.    osaleda Seltsi poolt korraldatavatel üritustel,
        3.4.2.    valida ja olla valitud Seltsi juhatusse,
        3.4.3.    esindada Seltsi teistes organisatsioonides,
        3.4.4.    teha ettepanekuid Seltsi töökorralduse muutmiseks.
    3.5.    EEES-i liige on kohustatud:
        3.5.1.    täitma käesolevat põhikirja, tegelema erialase enesetäiendamisega,
        3.5.2.    maksma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku otsusele.
    3.6.    Liikmeskonnast saab välja arvata:
        3.6.1.    liikme kirjaliku avalduse põhjal,
        3.6.2.    juhatuse otsuse alusel, kui liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi ja/või pole tasunud liikmemaksu,
        3.6.3.    üldkoosoleku otsuse alusel kui 2/3 kohalolijatest seda toetab,
        3.6.4.    noorliikme, kui ta ei ole esitanud avaldust täisliikmeks saamiseks kõrghariduse omandamisel või on katkestanud õpingud.
4.    STRUKTUUR JA JUHTIMINE
    4.1.    Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest koos selle päevakorra äranäitamisega teatatakse liikmetele vähemalt üks kuu ette. Samaaegselt üldkoosoleku kutsega võib saata ka korduskutse.
    4.2.    Erakorraline üldkoosolek võidakse kokku kutsuda juhatuse või 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel kahe nädala jooksul. Kui juhatus ei kutsu vähemalt 1/10 Seltsi liikmete nõudel kokku üldkoosolekut, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
    4.3.    Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üks neljandik liikmetest. Kui otsustusvõimeline üldkoosolek ei tule kokku esimesel kutsumisel, siis korduskutsega kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 10% liikmetest ja juhatuse esimees või tema asetäitja.
    4.4.    Seltsi üldkoosolek:
        4.4.1.    otsustab Seltsi põhikirja muutmise, reorganiseerimise ja likvideerimise vähemalt 2/3 kohalolijate häälteenamusega, ülejäänud otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega,
        4.4.2.    võtab vastu EEES-i töösuundi ja töökorraldust puudutavaid põhiotsuseid,
        4.4.3.    arutab ja kinnitab EEES-i majandusaasta tegevuskava ja eelarve,
        4.4.4.    kuulab ära ja kinnitab majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aastaaruande otsuse,
        4.4.5.    kinnitab liikmemaksu ühtsed printsiibid järgnevaks aruandeaastaks,
        4.4.6.    valib kolme (3) aastaseks ametiajaks 7-16 liikmelise juhatuse ja juhatuse esimehe,
        4.4.7.    kinnitab juhatuse esimehe või/ja -liikmete Seltsiga seotud otseste kulude kompenseerimise määra
        4.4.8.    kinnitab Seltsi liitumise teiste organisatsioonidega
        4.4.9.    kinnitab revisjonikomisjoni koosseisu.
    4.5.    EEES-i juhatus:
        4.5.1.    juhib Seltsi tööd üldkoosolekuvälisel perioodil,
        4.5.2.    valib juhatuse esimehe asetäitja, sekretäri ja vajalikud komisjonid ning kinnitab tööjaotuse,
        4.5.3.    määrab esindajad Seltsi partner-, liikmes- ja koostöö organisatsioonidesse ja/või juhtorganitesse,
        4.5.4.    juhatuse koos­olekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul ja sellest teatatakse juhatuse liikmetele ette vähemalt üks nädal koos päevakorra äranäitamisega,
        4.5.5.    EEES-i juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed ja esimees või aseesimees. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega,
        4.5.6.    juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmist раnna kolmandale isikule. Juhatuse esimehe ja juhatuse  liikmete otsesed kulud, mis on seotud Seltsi ülesannete täitmisega võib üldkoosoleku poolt sätestatud määra ulatuses kompenseerida.
        4.5.7.    otsustab EEES-i uute liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise, määrab liikmemaksu suuruse lähtudes üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu ühtsed printsiipidest , teeb üldkoosolekule ettepaneku auliikme nimetuse andmiseks.
        4.5.8.    koostab EEES-i tegevuskava, eelarve, aruande, annab aru üldkoosolekule,
        4.5.9.    võtab ametisse ja vabastab üldkoosoleku poolt sätestatud eelarve raames EEES-i palgalisi töötajaid, määrab nende tasustamis- ja töötingimused,
        4.5.10.    sõlmib EEES-i nimel lepinguid, koostöökokkuleppeid jne. oma põhikirjaliste ees­märkide saavutamiseks,
        4.5.11.    Seltsi juhatuse esimees ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget üheskoos võivad esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes,
        4.5.12.    juhatus peab andma Seltsi liikmetele vajalikku teavet sündmuste kohta, esitama kirjaliku aruande vähemalt 10% Seltsi liikmete nõudel,
        4.5.13.    EEES-i revisjonikomisjon kontrollib Seltsi majandustegevust vähemalt üks kord aastas ja annab sellest aru EEES-i Üldkoosolekule.
5.    EEES-i VARAD JA VAHENDID
    5.1.    EEES-i varad ja vahendid moodustuvad:
        5.1.1.    liikmete liikmemaksudest
        5.1.2.    rahalistest annetused ja toetused nii juriidilistelt kui ka üksikisikutelt,
        5.1.3.    tulud, mida võidakse saada EEES-i väljaannete levitamisest või muude EEES-i põhikirjalistest  eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
    5.2.    EEES-i liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
    5.3.    Seltsi tulu võib kasutada üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning kasumit ei või jaotada oma liikmete vahel.
6.    EEES-i LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
    6.1.    EEES lõpetatakse:
        6.1.1.    üldkoosoleku otsusega,
        6.1.2.    Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla 20 liikme,
        6.1.3.    üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse ning revisjonikomisjoni liikmed käesolevas põhikirjas ettenähtud korras,
        6.1.4.    Seltsi lõpetamine võib toimuda üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
    6.2.    Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole teisiti ette nähtud.
    6.3.    Pärast võlausaldajate (nende olemasolul) kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeeri­mist jagatakse Seltsi vara samalaadse suunitlusega tegelevale mittetulundusühingule või muudele õigustatud isikutele, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
    6.4.    Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga oma üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
    6.5.    Seltsi ühinemine toimub vastavalt " Mittetulundusühingu seaduse" sätetele.
    6.6.    Selts võib jaguneda likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel.
    6.7.    Selts võib jaguneda üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
7.    LÕPPSÄTTED
    7.1.    Selts kuulub mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisele ja ta tege­vus lõpeb registrist kustutamisega.
    7.2.    Käesolev põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud Seltsi asutamiskoosolekul Tallinnas 11.06.1992.
    7.3.    Käesoleva põhikirja muudatused on vastuvõetud ja kinnitatud Seltsi üldkoosolekul Tallinnas, 27.04.2016.