Asutatud 11. juunil 1992

Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES e Selts) on oma põhikirja järgi eraõigusliku juriidilise isikuna tegutsev elektri valdkonna kõrgharidust omavate isikute ja valdkonna ettevõtjate ning üliõpilaste kutseühendus. Seltsi liikmeteks on elektri valdkonna kõrgharidust omavad isikud ja valdkonna ettevõtted ning noorliikmetena üliõpilased. Mõnele teenekale Seltsi liikmele on üldkoosoleku otsusega antud Seltsi auliikme staatus. EEES-i tegevus rajaneb oma liikmete initsiatiivile ja ühiskondlikule tegevusele, igal Seltsi liikmel on õigus teha ettepanekuid Seltsi tegevuse paremaks korraldamiseks.

Seltsi liikmete põhilised tegevusalad on:

 • elektri tootmine, ülekanne, jaotamine ja –müük;
 • elektriliinide ja alajaamade ning elektri tugevvoolu- ja automaatikapaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja käit;
 • üliõpilaste ja inseneride erialane koolitus ja täiendusõpe.

EEES kuulub Eesti Inseneride Liitu (EIL). EIL on Eesti Vabariigi inseneriühenduste ja insenerikoolitajate keskliit. Eesti Inseneride Liidu kaudu kuulub EEES ka FEANIsse. FEANI on Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Assotsiatsioon (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs) kelle põhieesmärk on euroopa inseneri kompetentsusnõuete ühtlustamine. EIL kaudu annab FEANI ka euroinseneri (EUR ING) kutset.

Vastavalt põhikirjale on Seltsi tegevuse peamised eesmärgid:

 • Kaitsta liikmete huve, osaleda haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel, samuti osaleda elektroenergeetika-alases seadusandluses ja standardimises;
 • Aidata kaasa elektroenergeetikaalasele koolitusele ja täiendusõppele;
 • Anda välja elektriinseneri kutseid elektroenergeetika erialadel;
 • Propageerida elektroenergeetika teadus-ja tehnikasaavutusi, eriti noorsoo hulgas, äratamaks neis huvi selle eriala õppimise vastu, sellega kaasa aidates järelkasvu loomisele;
 • Anda välja preemiaid, stipendiume ning toetusi toetamaks elektriinseneri eneseteostust;
 • Korraldada loenguid, diskussioone, konverentse, näitusi jne elektroenergeetika valdkonnas;
 • Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks teha koostööd asutuste ja organisatsioonidega samuti üksikisikutega, vajaduse korral astuda nendega lepingulistesse suhetesse;
 • Esindada Eesti elektriinsenere nii kodu- kui välisorganisatsioonides;
 • Jätkata elektroenergeetika inseneride traditsioone, uurida ja talletada elektrifitseerimise ajalugu

Seltsi tegevusest

Selts on oma veidi üle kahekümne viie tegevusaasta arendanud üsna tõhusat tegevust. Iga aasta sügisel on korraldatud Elektroenergeetika päevi, kus on arutatud elektroenergeetika sõlmprobleeme ja kus seltsi liikmetel, aga ka vastava eriala inseneridel, on olnud võimalus kokku saada ja päevaprobleeme arutada. Üle kümne aasta on korraldatud veel teinegi „Elektri päev“ ja seda koos Soome Elektriinseneride Liiduga SIL (Sähköinsinöörinliitto ry). Need „Sähköpäivät“, nagu on selle ürituse soomekeelne nimi, toimusid igal aastal, paarituil aastail Helsinkis, paaris aastail Tallinnas. Ettekandjateks olid mõlemal juhul nii meie kui ka Soome asjatundjad.

Regulaarselt on toimunud seltsi juhatuse koosolekud ja kord aastas üldkogu, kus peale Seltsi aruannete ja tulevikuprobleemide on alati 2-3 ettekannet energeetika põletavatel päevateemadel. On osaletud ka Eesti Inseneride Liidu tegevuses ja seadusandlike aktide väljatöötamisel. Viimase finantseerimiseks on Seltsi juures töötanud isegi Energeetikaalaste normdokumentide väljatöötamise mittetulundusühing.

On loodud kontakte elektriinseneride organisatsioonidega mujal maailmas. Eriti pikaajaline ja viljakas on olnud koostöö Soome Elektriinseneride Liiduga (SIL): on peetud ühiseid juhatuse istungeid, korraldatud eespool nimetatud ühiseid „Sähköpäivi“ ning soodustingimustel külastatud Soomes toimunud erialamesse. Mitmed meie Seltsi liikmed on ühtlasi SILi liikmed ja vastupidi.

Aastast 2000 on Selts CIGRE (Suurte Elektrisüsteemide Rahvusvahelise Nõukogu) kollektiivliige. Suurimaks sündmuseks selles vallas oli 2007. aastal Seltsi osalusel TTÜ ruumides korraldatud CIGRE Põhjaregiooni kolmepäevane konverents „Security and Reliability of Electric Power Systems“. Osalejaid oli ligi 150 asjatundjat 30 riigist üle kogu maailma.

Igal aastal annab Selts välja preemia parimale elektroenergeetikaalasele diplomitööle ning inseneriprojektile.

Väga oluliseks töölõiguks kutsete andmine. Kutsete andmist koordineeriv Kutsekoda on konkursi tulemusel omistanud elektrinisneri kutse omistamise õiguse Eesti Elektroenergeetika Seltsile. Kutse andmise korraldamiseks on Seltsi juures moodustatud kutsekomisjon. EEESi kutsekomisjonil on õigus anda elektriinseneri, diplomeeritud elektriinseneri ja volitatud elektriinseneri kutseid.

Olulisteks Seltsi töölõikudeks on suhted avalikkusega ja erialaprobleemide senisest suurem teadvustamine ning täienduskoolituse korraldamine.