Kutsesüsteem

Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus ja arendamise ning hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Teave väljastatud kutsetunnistuste, kehtivate standardite ja kutse andjate kohta on koondatud Kutseregistrisse.
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi on võimalikke kvalifikatsioonitasemeid kokku kaheksa. Iga tase kirjeldab teatud liiki teadmisi, oskusi ning vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatust. Tase 2-5 on kutsehariduse kvalifikatsioonid ja 6-8 kõrghariduse kvalifikatsioonid
Kutsesüsteemist võib pikemalt lugeda Kutsekoja kodulehelt

Kutsed elektrivaldkonnas

Vastavalt Seadme ohutuse seaduse määruste nr 74, 86 ja 88 muutmisele 29.12.2023 määrusega nr 72 muutub elektrivaldkond täielikult reguleeritud valdkonnaks, mis välistab alates 01.01.2031.a. töötamise elektripaigaldistel ilma kutsetunnistusteta. Seni võib üleminekuperioodil nimetatud tähtajani tegutseda pädevustunnistuste alusel. Pädevustunnistuste omistamine lõpetatakse 31.12.2025.a.

Kutsete andmist elektrivaldkonnas koordineerib  Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu, kes kinnitab nii kutse andja õiguste konkursside tulemused, kui kutsekomisjonide koosseisud ja nende tööd korraldavad dokumendid.

Tööliskutseid (tase 3-5) omistab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit oma kutsekomisjoniga.

Elektriinseneride kutseid (tase 6-8) omistab alates 2005 aastast Eesti Elektroenergeetika Selts oma kutsekomisjoniga. Viimati pikendati EEES kutse andja õigusi Kutsekoja korraldatud konkursil järgmiseks 5 aastaks 2023 oktoobris.

EEES annab välja järgmisi kutseid:

Vastavalt hetkel kehtivatele kutsestandardile on elektriinseneridel on võimalik spetsialiseeruda kolmes erinevas valdkonnas:

 • Elektrivõrgud ja süsteemid (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
 • Elektriautomaatika (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
 • Tarbija elektripaigaldised (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).
2024 aasta suvest kehtima hakkavate uute kutsestandardite alusel on elektriinseneridel võimalik valida kahe spetsialiseerumise vahel:
 • Ehitiste elektripaigaldised
 • Elektrivõrgud ja -süsteemid
Elektriinseneri kutset saab taotelda ilma valitava tööosata, kuid Seadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud  määruse “Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõudede” alusel vastutava spetsialistina tegutsemiseks on vajalik vastav valitav tööosa:
 • Elektrivõrgu primaarseadmete ehitamine ja käit
 • Elektrivõrgu releekaitse ja automaatika ehitamine ja käit
 • Elektrivõrgu projekteerimine
 • Elektrivõrgu auditeerimine
 • Ehitiste elektripaigaldiste ehitamine ja käit
 • Ehitiste elektripaigaldiste projekteerimine
 • Ehitiste elektripaigaldiste auditeerimine

Kustekomisjoni esimees on Lembit Vali, telefon 516 3600 ja e-post  lembit.lembit@gmail.com.

Komisjoni tööd korraldab sekretär Jane Libe, telefon 51948537   jane@eees.ee

Komisjoni täielik koosseis on leitav Kutseregisrist kutse andja lehel.

Vastavalt Kutseseadusele peab kõigi väljastatud kutsete üle arvestust Kutsekoda, hallates selleks Kutseregistrit.
Kutseregistrist on võimalik otsida isiku ja kutse järgi ja kutse järgi.

Iga elektriinseneri kohuseks on ennast pidevalt ametialselt täiendada. Kutse andmise korra kohaselt on kutse taotlemiseks või taastõendamises vajalik läbida piisavas mahus täiendusõpet.

Täiendusõppe arvestamise alused on toodud korra lisas 1 „Inseneri täiendusõppe arvestus“. Koolitajatel on soovitav esitada koolituse kavad kooskõlastamiseks Kutsekomsijonile. Selleks palume saata koolituse programm, kus on lahti kirjutatud käsitletavad teemad, lektorid ja koolituse ajaline maht kutsekomisjoni sekretärile jane@eees.ee. Teave kooskõlastaud koolituste kohta avaldatakse ka EEES kodulehel.

Kui koolitus ei ole eelnevalt kutsekomisjoniga kooskõlastatud, arvutab koolituse mahu TP’s kutse taoleja.

Kutse taseme tõstmiseks vajalikku akadeemilist õpet on võimalik saada ülikoolidest avatud ülikooli või mikrokraadide kaudu.

Koolitusi korraldavad ülikoolid:

2/2024 kutsekomisjon toimub 06.06. 2024
3/2024 kutsekomisjon toimub 05.09.2024
4/2024 kutsekomisjon toimub 05.12.2024

Kutse taotlemine ja dokumendid

2024 aasta suvel kehtima hakkavate kutsestandarditega muutub kutse taolemise kord oluliselt. Valitavate tööosade puhul lisandub normitundmise eksam. Hetkel saab taotlusi esitada kehtivate kutsestandardite alusel. 

Kutsestandardid (kehtivad alates 03.05.2018, pikendatud 29.03.2023 ja 14.03.2024):

Kutsete üldine tutvustus on toodud Elektriinseneride kutsete taseme ülevaates.

Vastavalt kutsestandardile on elektriinseneridel on võimalik spetsialiseeruda kolmes erinevas valdkonnas:

 • Elektrivõrgud ja süsteemid (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
 • Elektriautomaatika (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
 • Tarbija elektripaigaldised (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).

Kutse andmise protseduuri ja EEES kutsekomisjoni töökorda reguleerib Kutsenõukogus kinnitatud Kutse andmise kord Elektriinseneri kutsetele koos oma lisadega.

Elektriinseneri, tase 6, diplomeeritud elektriinseneri, tase 7 ja volitatud elektriinseneri, tase 8 (koos spetsialiseerumistega: Elektrivõrgud ja -süsteemid, Elektriautomaatika ning Tarbijate elektripaigaldised) kutse taotleja ja taastõendaja kompetentse hinnatakse samade meetoditega:

 • esitatud dokumentide alusel;
 • vajadusel intervjuu taotlejaga.

Kutse taotlemise eeltingimused leiab KAK jaotisest 2.1, nõuded hariduse, täienduskoolituse ja vajaliku töökogemuse kohta on toodud KAK lisas Elektriinseneride kutsete taotlemise eeldused, abiks on siin ka KAK lisa Inseneri täiendusõppe arvestus.
Kutsete taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on KAK jaotises 2.2. KAK lisa Ankeet sooviavaldus sisaldav avalduse vormi ning annab juhiseid sooviavalduse ja CV kirjutamiseks.

Dokumentide esitamise tähtaeg on vähemalt 20 päeva enne kutsekomisjoni istungit. Dokumendid tuleb esitada elektroonselt EEES Kutsekomisjoni sekretärile (aadressil kutsed@eees.ee), kes teeb ka esmase dokumentide nõuetele vastavuse kontrolli.
Nõuandeid kutse taotlemise protseduuri ja kutse taotlemise dokumentide kohta saab Kutsekomisjoni sekretärilt ning Kutsekomisjoni esimehelt ja aseesimehelt.

Kutse taotlemise tasud (vastavalt kutsenõukogu otsusele):

 • esmataotlus kõikidele tasemetele 200 EUR
 • taastõendamine kõikidele tasemetele 150 EUR

Makse saajaks märkida: Eesti Elektroenergeetika Selts
Konto: EE451010022004243006 SEB pangas
Selgitusse märkida taotletav kutse ja taotleja nimi.

EEES Kutse- ja hindamiskomisjonid töötavad vastavalt EEES Kutse- ja hindamiskomisjoni töökorrale. Hindamiskomisjonid moodustatakse kutsekomisjoni poolt vastavalt kutsete taotlemise spetsialiseerumisele. Hindamiskomisjonidesse kuuluvad oma valdkonna tippspetsialistid. Hindamiskomisjonid esitavad oma ettepaneku kutsete omistamise kohta kutsekomisjonile, kes teeb otsuse kutse omistamise kohta oma korralistel koosolekutel ning teavitab kutse taotlejat oma otsusest kolme tööpäeva jooksul.

EESTI ELEKTROENERGEETIKA SELTS

Aadress:  NRG-502  Ehitajate tee 5,  Tallinn  19086 Eesti
+372 5815 7570    eees@eees.ee