Seltsist

Asutatud 11. juunil 1992

Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES e Selts) on oma põhikirja järgi eraõigusliku juriidilise isikuna tegutsev elektri valdkonna kõrgharidust omavate isikute ja valdkonna ettevõtjate ning üliõpilaste kutseühendus. Seltsi liikmeteks on elektri valdkonna kõrgharidust omavad isikud ja valdkonna ettevõtted ning noorliikmetena üliõpilased. Mõnele teenekale Seltsi liikmele on üldkoosoleku otsusega antud Seltsi auliikme staatus. EEES-i tegevus rajaneb oma liikmete initsiatiivile ja ühiskondlikule tegevusele, igal Seltsi liikmel on õigus teha ettepanekuid Seltsi tegevuse paremaks korraldamiseks.

Seltsi liikmete põhilised tegevusalad on:

 • elektri tootmine, ülekanne, jaotamine ja –müük;
 • elektriliinide ja alajaamade ning elektri tugevvoolu- ja automaatikapaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja käit;
 • üliõpilaste ja inseneride erialane koolitus ja täiendusõpe.

EEES kuulub Eesti Inseneride Liitu (EIL). EIL on Eesti Vabariigi inseneriühenduste ja insenerikoolitajate keskliit. Eesti Inseneride Liidu kaudu kuulub EEES ka FEANIsse. FEANI on Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Assotsiatsioon (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs) kelle põhieesmärk on euroopa inseneri kompetentsusnõuete ühtlustamine. EIL kaudu annab FEANI ka euroinseneri (EUR ING) kutset.

Vastavalt põhikirjale on Seltsi tegevuse peamised eesmärgid:

 • Kaitsta liikmete huve, osaleda haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel, samuti osaleda elektroenergeetika-alases seadusandluses ja standardimises;
 • Aidata kaasa elektroenergeetikaalasele koolitusele ja täiendusõppele;
 • Anda välja elektriinseneri kutseid elektroenergeetika erialadel;
 • Propageerida elektroenergeetika teadus-ja tehnikasaavutusi, eriti noorsoo hulgas, äratamaks neis huvi selle eriala õppimise vastu, sellega kaasa aidates järelkasvu loomisele;
 • Anda välja preemiaid, stipendiume ning toetusi toetamaks elektriinseneri eneseteostust;
 • Korraldada loenguid, diskussioone, konverentse, näitusi jne elektroenergeetika valdkonnas;
 • Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks teha koostööd asutuste ja organisatsioonidega samuti üksikisikutega, vajaduse korral astuda nendega lepingulistesse suhetesse;
 • Esindada Eesti elektriinsenere nii kodu- kui välisorganisatsioonides;
 • Jätkata elektroenergeetika inseneride traditsioone, uurida ja talletada elektrifitseerimise ajalugu.
EEES liikmeks võivad saada vastava kõrgharidusega isikud, noorliikemeteks eriala üliõpilased  ja alates 1999. aastast ka juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud elektroenergeetikaga. Täpsemalt on Seltsi liikmetele esitatud nõudeid, nende õigusi ja kohustusi kirjeldatud Seltsi Põhikirjas.

Kuidas saada EEES liikmeks?

 • Täitke  vastav ankeet-avaldus üksikisiknoorliige, juriidiline isik ja saatke see allkirjastatult e-postiga seltsi juhatusele eees@eees.ee . Kui elektrooniliselt saatmine ei ole võimalik võib avalduse saata tavapostiga, aadressi leiab kontakti vormilt.
 • Juhatus otsustab vastuvõtu küsimuse oma järgmisel koosolekul.

Seltsi tegevus rajaneb oma liikmete initsiatiivile ja ühiskondlikule tegevusele, igal Seltsi liikmel on õigus teha ettepanekuid Seltsi tegevuse paremaks korraldamiseks.
Oluline infokanal liikmete infovahtuseks on meililist ees@lists.eenet.ee, kuhu saavad kirjutada ainult listi liikmed. Listiga liitumiseks edasta oma nimi ja e-posti aadress kontakti vormi  kaudu.

Vastavalt 09.05.2023 toimunud üldkoosoleku otsusele on EEES liikmemaksud:
1. tavaliige 20 EUR
2. pensioniealine liige 10 EUR
3. noorliige 5 EUR

Pangakonto numbri leiab kontakti vormilt.

Pensioniealisel liikemetel on võimalik liikmemaksu vabastus saates avalduse e-posti teel või täites küsimustiku https://forms.gle/uUMLZKNqeYNKpZAB6 

Seltsi juhatus:

Esimees Ivo Palu  
AseesimeesReigo Kebja  
 Sander Astor  
 Riho Jaanson  
 Kaarel Jänes  
 Arvi Hamburg  
 Juhan Karin      juhan@eees.ee 
 Ants Morel  
 Alexander Mazikas  
 Hannes Mäe  
 Jarmo Saar jarmo.saar@eees.ee 
 Andrus Zavadskis  
 Lembit Vali  

Sekretär:

 Brenda Pent brenda@eees.ee5690 8306

Kustekomisjoni info leiab kutsete lehelt

Revisjonikomisjon:

 Jaan Raudsepp  
 Urmo Udal  
 Üllar Viitkar  

Seltsi liikmeteks on üle 250 elektri valdkonna kõrgharidusega isikut, valdkonna ettevõtted ning noorliikmetena üliõpilased.

Kuuele teenekale seltsi liikmele on antud Eesti Elektroenergeetika Seltsi auliikme staatus:

 • Aleksander Moltsar
 • Voldemar Enno
 • Tiit Metusala
 • Tõnu Müürsepp
 • Heikki Olavi Silvan
 • Lauri Öövel

EEES juriidilised liikmed on:

Seltsi tegevusest

Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES) on üle kolmekümne aasta tegutsenud elektri valdkonnas töötavate ja õppivate isikute ühendusena. Korraldame Elektroenergeetika päevi, kus arutatakse elektroenergeetika sõlmprobleeme. See on koht, kus seltsi liikmed ja vastava eriala insenerid saavad kokku ja arutavad päevakajalisi probleeme. Alates 2023. aasta sügisest on EEES esindatud eriala populariseerival ja noortele suunatud üritusel Positron.

Seltsi juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt ja kord aastas peetakse üldkogu. Üldkogul esitatakse seltsi aruanded ja arutatakse tulevikuprobleeme. Lisaks on alati 2-3 ettekannet energeetika aktuaalsetel teemadel. Oleme osalenud Eesti Inseneride Liidu tegevuses ja seadusandlike aktide väljatöötamisel. Viimati osalesime kutsetele ülemineku määruse väljatöötamises, mis lõpetab segaduse kutsete ja pädevuse vahel.

Oleme loonud kontakte elektriinseneride organisatsioonidega üle maailma. Eriti viljakas on olnud koostöö Soome Elektriinseneride Liiduga (SIL): oleme pidanud ühiseid juhatuse istungeid, korraldanud ühiseid „Sähköpäivi“ ning külastanud soodustingimustel Soomes toimuvaid erialamesse. Mitmed meie seltsi liikmed on ka SILi liikmed.

Aastast 2000 on Selts CIGRE (Suurte Elektrisüsteemide Rahvusvahelise Nõukogu) kollektiivliige. CIGRE Eesti rahvuskomitee esimees on EEES juhatuse esimees Ivo Palu.

Igal aastal annab selts välja preemia parimale elektroenergeetikaalasele lõputööle (bakalaureuse/rakenduskõrghariduse ja magistriõppe lõputööle) ning valib Aasta Inseneri.

Üks olulisemaid töölõike on kutsete andmine. Kutsete andmist koordineeriv Kutsekoda on konkursi tulemusel omistanud elektriniseneri kutse omistamise õiguse Eesti Elektroenergeetika Seltsile. Kutse andmise korraldamiseks on Seltsi juures moodustatud kutsekomisjon. EEESi kutsekomisjonil on õigus anda elektriinseneri, diplomeeritud elektriinseneri ja volitatud elektriinseneri kutseid.

EESTI ELEKTROENERGEETIKA SELTS

Aadress:  NRG-502  Ehitajate tee 5,  Tallinn  19086 Eesti
+372 5815 7570    eees@eees.ee